Fiscaal straf-/boeterecht

Fiscaal straf-/boeterecht

De FIOD op de stoep?

Het kan iedereen overkomen dat de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) aan de deur staat. In onze praktijk hebben we vaak meegemaakt dat de verdachte zich van geen kwaad bewust was en het Openbaar Ministerie de zaak hoog opnam. De FIOD onderzoekt vele vormen van fraude zoals:

 • Witwassen
 • Belastingontduiking
 • BTW-fraude
 • Beleggingsfraude
 • Faillissementsfraude
 • Intellectuele eigendomsfraude
 • Systeemfraude
 • Toeslagenfraude

De FIOD onverwacht voor de deur of een oproep ontvangen voor verhoor als verdachte?

Heeft u een oproep ontvangen van de FIOD voor een verhoor als verdachte, of belt de FIOD onverwacht bij u aan? Vanwege gebrek aan kennis en psychologische druk die tijdens een verhoor / bezoek wordt toegepast, wordt een verdachte regelmatig in een hoek gedrukt waar hij of zij later nog moeilijk uit komt. Het is daarom van groot belang dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als verdachte. Wij adviseren u direct contact op te nemen met uw advocaat wanneer de FIOD bij u op de stoep staat of u oproept voor een verhoor als verdachte. Heeft u geen advocaat? Dan kunt u contact opnemen met BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen. Wij zijn een landelijk werkend kantoor en zijn gespecialiseerd in FIOD-zaken.

Rechten en plichten bij een bezoek van de FIOD

Als de FIOD bij u op de stoep staat bent u niet verplicht om hen binnen te laten, tenzij zij in het bezit zijn van een bevel tot doorzoeking. Als de FIOD niet in het bezit is van een doorzoekingsbevel kunt u hen verzoeken om een afspraak te maken. Het is verstandig om ook uw advocaat uit te nodigen zodat hij of zij ook bij die afspraak aanwezig is. Is de FIOD-ambtenaar / buitengewoon opsporingsambtenaar wél in het bezit van een doorzoekingsbevel, ga dan als volgt te werk:

 • Leidt de FIOD-ambtenaar naar een spreekkamer waar liefst geen administratie aanwezig is, dan wel waar eventuele administratie is opgeborgen in afgesloten kasten;
 • Vraag wat de FIOD-ambtenaar komt doen;
 • Probeer zo veel mogelijk informatie van de FIOD-ambtenaar te krijgen. Daaronder of u als verdachte wordt aangemerkt;
 • Wordt u als verdachte aangemerkt? Geef dan geen informatie. Beroep u op uw zwijgrecht en geef geen antwoord op de vragen van de FIOD-ambtenaar. Als verdachte bent u niet verplicht om te reageren op de vragen die de FIOD stelt. Datzelfde geldt voor getuigen.
 • Bel uw advocaat en zorg dat u hem of haar persoonlijk te spreken krijgt. Uw advocaat zal u van verder advies voorzien.

Belastingfraude

Een FIOD-onderzoek ziet veelal op belastingfraude, waarbij ten onrechte te weinig of geen belasting is geheven, dan wel ten onrechte een voordeel is toegekend. Of sprake is van belastingfraude is niet zonder meer gezegd. Daarvoor is namelijk opzet vereist. Het is aan de Officier van Justitie om aan te tonen dat opzettelijk te weinig of geen belasting is betaald. Daarvoor zijn de feiten van groot belang. De feiten zal de FIOD-ambtenaar al in het opsporingsonderzoek proberen te achterhalen, bijvoorbeeld tijdens een verhoor. Het is goed mogelijk dat wat u als verdachte tijdens zo’n verhoor zegt na afronding van het FIOD-onderzoek in een compleet ander daglicht komt te staan. Dat komt mede doordat tijdens het opsporingsonderzoek geen volledige informatie wordt verstrekt door de FIOD over de inhoud en omvang van het onderzoek. Met als gevolg dat u uw positie niet kunt bepalen. Wordt u meegenomen voor verhoor, beroep u dan altijd op uw recht op bijstand door een advocaat. Uiteraard kunnen wij u daarin bijstaan. Neem daartoe contact met ons op.

Strafrechtelijke vervolging, strafbeschikking of boete van de Belastingdienst?

Belastingfraude kan op verschillende manieren bestraft worden. Bijvoorbeeld door een strafrechtelijke veroordeling door de strafrechter. De Officier van Justitie kan echter ook besluiten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen maar de zaak ter afdoening aan de Belastingdienst over te laten. De Belastingdienst zal dan naar alle waarschijnlijkheid een boete opleggen. Daartoe zal de Officier van Justitie over het algemeen overgaan als het FIOD-onderzoek onvoldoende bewijs voor de vermeende strafbare feiten heeft geleverd. Tot slot kan de Officier van Justitie de zaak zelf afdoen met een transactievoorstel dan wel een strafbeschikking. De zaak wordt dan niet voorgelegd aan de strafrechter. Een transactie en een strafbeschikking kunnen grote gevolgen voor u hebben. Zo leidt ook een strafbeschikking tot een strafblad. Daarom raden wij u te allen tijde een advocaat te raadplegen als u wordt geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD. BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen kan u helpen om een gedegen afweging van uw belangen te maken. Bent u (mede-)verdachte in een FIOD-onderzoek en bent u op zoek naar een geschikte advocaat? Neem dan contact met ons op.

Op zoek naar een advocaat vanwege een FIOD-onderzoek?

FIOD-zaken vormen voor BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen vertrouwd terrein. Bent u op zoek naar een advocaat die u bij kan staan in een strafrechtelijk onderzoek dat de FIOD naar u heeft ingesteld? Wij voorzien u van juridisch advies in welke fase het onderzoek zich ook bevindt. Bent u opgeroepen voor een verhoor, belt de FIOD onverwacht bij u aan, heeft u een strafbeschikking ontvangen of moet u voorkomen bij de strafrechter? Neem contact met ons op voor meer informatie.