Ons werk

De fiscale advocatuur is de hoofdtaak van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen. Daartoe behoort dus niet een belastingadviespraktijk. Wij zijn daarom geen concurrent van de belastingadviseurs en/of accountants maar juist een aanvulling op uw eigen adviseur. Datzelfde geldt uiteraard ook voor andere professionals in de rechtspraktijk als notarissen en collega advocaten. Anders gezegd, wij treden op als u een probleem krijgt of heeft met de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie of het UWV, waarbij uw adviseur u geen bijstand (meer) mag of kan verlenen. In tegenstelling tot uw adviseur hebben wij als advocaten namelijk een wettelijk verankerd geheimhoudings- en verschoningsrecht. Wij zijn daarom niet verplicht verklaringen tegen u af te leggen ten aanzien van hetgeen u ons in het kader van onze bijstand aan u heeft verteld.

Wij werken intensief samen met al uw dienstverleners om voor u het beste resultaat te kunnen behalen. Dat resultaat behalen wij voor onze cliënten in geschillen met de Belastingdienst (Inspecteur of Ontvanger), Openbaar Ministerie en UWV.

Daarbij kunt u denken aan geschillen over aanslagen, informatiebeschikkingen, boetebeschikkingen, beschikkingen van de Invorderingswet inzake ketenaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid alsmede (fiscale) strafbeschikkingen.

Dit alles brengt mee dat wij procedures voeren van Rechtbank tot aan de Hoge Raad. En indien nodig zelfs bij het Europees Hof van Justitie dan wel het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Aan die procedures is nagenoeg altijd een bezwaarfase vooraf gegaan. Als wij mogelijkheden en redenen zien om uw geschil op te lossen door middel van een oplossing in der minne (een compromis) zullen wij dat nastreven. Immers uw belang is ons belang.

Door onze opleidingen en specialisaties kunnen wij voor onze cliënten de beste keuzes maken op de raakvlakken van het belastingrecht, het (fiscale) strafrecht, het formeel bestuursrecht en het civiele recht. In onze praktijk als fiscaal advocaten raken die rechtsgebieden elkaar en zijn wij bij uitstek geschikt om daarin de juiste keuzes te maken.