Belastingrecht

Een onterechte of onjuiste belastingaanslag ontvangen?

Heeft u een belastingaanslag ontvangen waarvan u denkt dat deze onjuist is? Als de Belastingdienst een aanslag oplegt, betekent dat niet direct dat de aanslag terecht of juist is. De kans bestaat dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt. U doet er daarom goed aan binnen zes weken bezwaar te maken tegen de aanslag. Heeft u dat al gedaan maar heeft het niets opgeleverd? BeuneFaber is specialist op het gebied van belastingrecht en helpt u graag verder.

Wat kan ik doen bij een onterechte of onjuiste belastingaanslag?

In beginsel kunt u altijd zelf een bezwaarschrift tegen de aanslag indienen. Bent u niet in uw bezwaar gehoord of is uw bezwaarschrift afgewezen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij onderzoeken voor u of de Belastingdienst juist heeft gehandeld en staan u bij in het juridische proces. Dat proces wordt onder meer beheerst door het formele belastingrecht. Het formele belastingrecht heeft onder andere betrekking op de regels die gelden tussen de belastingplichtige (u) en de Belastingdienst. BeuneFaber is specialist op het gebied van formeel belastingrecht. Door ook het materiële belastingrecht te betrekken kan BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen het optimale resultaat voor u behalen bij de oplossing van uw conflict.

Wat zijn mijn plichten ten opzichte van de Belastingdienst?

In principe is iedere belastingplichtige verplicht om aan de Inspecteur van de Belastingdienst gegevens en inlichtingen te verstrekken als daarom gevraagd wordt. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de inspecteur een heffingsbelang heeft. U doet er dan ook goed aan zich, indien mogelijk, na de aankondiging van een (boeken)onderzoek of bij een vragenbrief, te laten informeren door een deskundige ten aanzien van uw rechten en plichten vóór, tijdens en ná het boekenonderzoek. U kunt daarbij onder andere denken aan:

 • Moet ik als particulier gegevens en inlichtingen verstrekken aan een inspecteur van de Belastingdienst?
 • Mag van mijn personeel verlangd worden dat op vragen van de belastinginspecteur wordt geantwoord?
 • Moet ik gegevens en inlichtingen verstrekken aan de belastinginspecteur over gebeurtenissen meer dan 7 jaar geleden?
 • Ben ik verplicht gegevens aangaande derden te verstrekken?
 • Mag de belastinginspecteur zonder meer een kopie van mijn digitale omgeving maken?

Wilt u meer informatie over uw verplichtingen of heeft u vragen over het heffingsbelang van de belastinginspecteur? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Een conflict met de Belastingdienst? Neem contact met ons op

De advocaten van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen zijn specialist op het gebied van (formeel) belastingrecht en hebben een groot aantal succesvolle zaken op naam staan. Wij staan u dan ook graag bij in uw conflict met de Belastingdienst, in welk stadium zich dat ook bevindt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.

Fiscaal straf-/boeterecht

De FIOD op de stoep?

Het kan iedereen overkomen dat de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) aan de deur staat. In onze praktijk hebben we vaak meegemaakt dat de verdachte zich van geen kwaad bewust was en het Openbaar Ministerie de zaak hoog opnam. De FIOD onderzoekt vele vormen van fraude zoals:

 • Witwassen
 • Belastingontduiking
 • BTW-fraude
 • Beleggingsfraude
 • Faillissementsfraude
 • Intellectuele eigendomsfraude
 • Systeemfraude
 • Toeslagenfraude

De FIOD onverwacht voor de deur of een oproep ontvangen voor verhoor als verdachte?

Heeft u een oproep ontvangen van de FIOD voor een verhoor als verdachte, of belt de FIOD onverwacht bij u aan? Vanwege gebrek aan kennis en psychologische druk die tijdens een verhoor / bezoek wordt toegepast, wordt een verdachte regelmatig in een hoek gedrukt waar hij of zij later nog moeilijk uit komt. Het is daarom van groot belang dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als verdachte. Wij adviseren u direct contact op te nemen met uw advocaat wanneer de FIOD bij u op de stoep staat of u oproept voor een verhoor als verdachte. Heeft u geen advocaat? Dan kunt u contact opnemen met BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen. Wij zijn een landelijk werkend kantoor en zijn gespecialiseerd in FIOD-zaken.

Rechten en plichten bij een bezoek van de FIOD

Als de FIOD bij u op de stoep staat bent u niet verplicht om hen binnen te laten, tenzij zij in het bezit zijn van een bevel tot doorzoeking. Als de FIOD niet in het bezit is van een doorzoekingsbevel kunt u hen verzoeken om een afspraak te maken. Het is verstandig om ook uw advocaat uit te nodigen zodat hij of zij ook bij die afspraak aanwezig is. Is de FIOD-ambtenaar / buitengewoon opsporingsambtenaar wél in het bezit van een doorzoekingsbevel, ga dan als volgt te werk:

 • Leidt de FIOD-ambtenaar naar een spreekkamer waar liefst geen administratie aanwezig is, dan wel waar eventuele administratie is opgeborgen in afgesloten kasten;
 • Vraag wat de FIOD-ambtenaar komt doen;
 • Probeer zo veel mogelijk informatie van de FIOD-ambtenaar te krijgen. Daaronder of u als verdachte wordt aangemerkt;
 • Wordt u als verdachte aangemerkt? Geef dan geen informatie. Beroep u op uw zwijgrecht en geef geen antwoord op de vragen van de FIOD-ambtenaar. Als verdachte bent u niet verplicht om te reageren op de vragen die de FIOD stelt. Datzelfde geldt voor getuigen.
 • Bel uw advocaat en zorg dat u hem of haar persoonlijk te spreken krijgt. Uw advocaat zal u van verder advies voorzien.

Belastingfraude

Een FIOD-onderzoek ziet veelal op belastingfraude, waarbij ten onrechte te weinig of geen belasting is geheven, dan wel ten onrechte een voordeel is toegekend. Of sprake is van belastingfraude is niet zonder meer gezegd. Daarvoor is namelijk opzet vereist. Het is aan de Officier van Justitie om aan te tonen dat opzettelijk te weinig of geen belasting is betaald. Daarvoor zijn de feiten van groot belang. De feiten zal de FIOD-ambtenaar al in het opsporingsonderzoek proberen te achterhalen, bijvoorbeeld tijdens een verhoor. Het is goed mogelijk dat wat u als verdachte tijdens zo’n verhoor zegt na afronding van het FIOD-onderzoek in een compleet ander daglicht komt te staan. Dat komt mede doordat tijdens het opsporingsonderzoek geen volledige informatie wordt verstrekt door de FIOD over de inhoud en omvang van het onderzoek. Met als gevolg dat u uw positie niet kunt bepalen. Wordt u meegenomen voor verhoor, beroep u dan altijd op uw recht op bijstand door een advocaat. Uiteraard kunnen wij u daarin bijstaan. Neem daartoe contact met ons op.

Strafrechtelijke vervolging, strafbeschikking of boete van de Belastingdienst?

Belastingfraude kan op verschillende manieren bestraft worden. Bijvoorbeeld door een strafrechtelijke veroordeling door de strafrechter. De Officier van Justitie kan echter ook besluiten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen maar de zaak ter afdoening aan de Belastingdienst over te laten. De Belastingdienst zal dan naar alle waarschijnlijkheid een boete opleggen. Daartoe zal de Officier van Justitie over het algemeen overgaan als het FIOD-onderzoek onvoldoende bewijs voor de vermeende strafbare feiten heeft geleverd. Tot slot kan de Officier van Justitie de zaak zelf afdoen met een transactievoorstel dan wel een strafbeschikking. De zaak wordt dan niet voorgelegd aan de strafrechter. Een transactie en een strafbeschikking kunnen grote gevolgen voor u hebben. Zo leidt ook een strafbeschikking tot een strafblad. Daarom raden wij u te allen tijde een advocaat te raadplegen als u wordt geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD. BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen kan u helpen om een gedegen afweging van uw belangen te maken. Bent u (mede-)verdachte in een FIOD-onderzoek en bent u op zoek naar een geschikte advocaat? Neem dan contact met ons op.

Op zoek naar een advocaat vanwege een FIOD-onderzoek?

FIOD-zaken vormen voor BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen vertrouwd terrein. Bent u op zoek naar een advocaat die u bij kan staan in een strafrechtelijk onderzoek dat de FIOD naar u heeft ingesteld? Wij voorzien u van juridisch advies in welke fase het onderzoek zich ook bevindt. Bent u opgeroepen voor een verhoor, belt de FIOD onverwacht bij u aan, heeft u een strafbeschikking ontvangen of moet u voorkomen bij de strafrechter? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Invordering / aansprakelijkstelling

Vordering Belastingdienst

Als is vastgesteld dat de Belastingdienst een aanslag terecht heeft opgelegd, dan moet de aanslag betaald worden. Als de vordering van de Belastingdienst niet voldaan kan worden binnen de betalingstermijn, kunt u uitstel aanvragen. Dit geldt zowel voor de rechtspersoon als voor de natuurlijke persoon. Indien de belastingvordering niet betaald wordt binnen de gestelde termijn of na een verleend uitstel van betaling, gaat de Belastingdienst over tot (dwang)invordering. De Invorderingswet biedt de Ontvanger (de Belastingdienst) een groot aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de aanslag wordt geïncasseerd.

Bent u niet zeker van de juistheid van uw aanslag? Lees hier meer over belastingrecht of neem voor meer informatie contact met ons op.

Belastingschuld

Heeft u als ondernemer of particulier een schuld aan de Belastingdienst en kunt u deze niet betalen? Bij BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen bent u in goede handen. Wij kijken met u naar de (wettelijke) mogelijkheden die tot betaling van de belastingschuld leiden en die passen binnen uw financiële situatie. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling te regelen maar ook het treffen van een betalingsregeling en een verzoek tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld behoort tot ons takenpakket. Heeft u vragen over (de betaling van) uw belastingschuld of bent u benieuwd wat BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst is niet eenvoudig voor een ondernemer. De Belastingdienst verleent in beginsel uitsluitend uitstel van betaling indien de ondernemer kan aantonen dat hij zekerheid kan geven voor de volledige belastingschuld. Het geven van deze ‘zekerheid’ kan onder andere op basis van:

 • Een bankgarantie
 • Een persoonlijke borgstelling
 • Een hypotheek

Wilt u weten of uw onderneming in aanmerking komt voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst? Neem dan contact op met BeuneFaber.

Beslaglegging Belastingdienst

Indien u niet in aanmerking komt voor uitstel van betaling dan wel een betalingsregeling en uw betalingstermijn is verstreken, dan zal er een dwangbevel volgen met uiteindelijk een beslaglegging op goederen. Deze beslaglegging wordt uitgevoerd door een belastingdeurwaarder. Mocht het de Belastingdienst niet lukken om de aanslag te innen, dan kunnen zij derden betrekken bij de voldoening van uw belastingschuld. De Belastingdienst kan vorderingen uitvaardigen (art. 19 Invorderingswet 1990) of derden aansprakelijk stellen (op grond van art. 33 e.v. Invorderingswet 1990). Onder meer bestuurders (bestuurdersaansprakelijkheid), aannemers (ketenaansprakelijkheid) en inleners (inlenersaansprakelijkheid) kunnen als derde aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van een ander. Uiteraard kan dat alleen binnen de grenzen van de wet. Heeft de Belastingdienst beslag bij u gelegd of bent u als derde aansprakelijk gesteld, dan kan BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen u rechtsbijstand verlenen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Op zoek naar een advocaat aansprakelijkheidsrecht of invorderingsrecht?

Richard Beune, één van de oprichters van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen, is jaren werkzaam geweest als Ontvanger der Rijksbelastingen en als docent bij het opleidingscentrum van de Belastingdienst. Zijn expertise stelt BeuneFaber als geen ander in staat u bij te staan als u aansprakelijk bent gesteld dan wel als u het niet eens bent met uw belastingschuld of deze (tijdelijk) niet kunt betalen. Daarbij werkt Richard Beune samen met zijn kantoorgenoot en compagnon, Andrea Faber. Haar aandachtsgebieden gaan eveneens onder meer uit naar het invorderings- en aansprakelijkheidsrecht.

Hulp bij en informatie over uw belastingschuld?

BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen is specialist op het gebied van fiscaal aansprakelijkheidsrecht en invorderingsrecht. Haar advocaten hebben een groot aantal succesvolle zaken op naam staan. Wij staan u dan ook graag bij in uw conflict met de Belastingdienst, in welk stadium zich dat ook bevindt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.

Buitenlands / zwart vermogen en de inkeerregeling

Zwart geld wordt niet langer geaccepteerd door de internationale rechtsorde en stond daarom de laatste jaren hoog op hun agenda. Zwart geld is vermogen dat ten onrechte niet in de aangifte is opgenomen en daarmee (al dan niet opzettelijk) buiten het oog van de Belastingdienst wordt gehouden. Over zwart geld wordt geen belasting of andere heffingen, zoals premies volksverzekeringen, betaald. Veelal werd dit vermogen ondergebracht op buitenlandse bankrekeningen (nummerrekeningen) of in rechtsvormen zoals een Liechtensteinse Stiftung of een trust.

Het (einde van het) bankgeheim

Het vermogen kon relatief eenvoudig buiten het zicht van de Belastingdienst blijven vanwege het bankgeheim dat een aantal landen binnen Europa hanteerde. Het bankgeheim betekent dat de banken geen informatie verstrekken aan derden over hun klanten en de tegoeden van die klanten. Dit bankgeheim is de laatste jaren zwaar onder druk komen te staan. Dat heeft onder meer geresulteerd in een nieuwe wereldwijde standaard die sinds juli 2014 geldt. Te weten de automatische gegevensuitwisseling. Daarvoor gold de uitwisseling van gegevens op verzoek bij een vermoeden van belastingontduiking. Die nieuwe standaard is aanleiding geweest voor een nieuwe richtlijn op grond waarvan de Europese Lidstaten (met uitzondering van Oostenrijk) elkaar automatisch gegevens zullen verstrekken over belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2016. Ook worden steeds meer verdragen gesloten waarbij gegevens automatisch uitgewisseld worden. Daaronder de beruchte FATCA op grond waarvan Nederland en de Verenigde Staten sinds september 2015 automatisch gegevens uitwisselen. Als ook de overeenkomsten tot automatische gegevensuitwisseling die zijn gesloten tussen de Europese Unie en Zwitserland (eind mei 2015) respectievelijk Liechtenstein (eind oktober 2015). De fiscus krijgt dus steeds meer mogelijkheden belastingontduiking op te sporen en zo wordt, sneller dan verwacht, het net om zwart vermogen gesloten.

Wanneer moet (spaar)geld opgenomen worden in de belastingaangifte?

Maar moet (spaar)geld altijd opgenomen worden in een aangifte en wat zijn de gevolgen van het hebben van ten onrechte niet aangegeven (spaar)geld? En wat kunt u doen om dit op te lossen? Als iemand volgens de fiscale regelgeving in Nederland woont, moet in de aangifte inkomstenbelasting het wereldvermogen worden opgenomen, daaronder het (spaar)geld op een buitenlandse bankrekening. Als het (spaar)geld is ondergebracht in bijvoorbeeld een (Liechtensteinse) Stiftung, trust, of Antilliaanse Stichting Particulier Fonds kan dat anders liggen. Bij deze rechtsvormen zijn een inbrenger, één of meer begunstigden en een beheerder van het vermogen / bestuur betrokken. De inbrenger draagt het vermogen over aan één van de genoemde rechtsvormen ten gunste van de begunstigden, waarmee de afscheiding van het eigen vermogen van de inbrenger wordt bewerkstelligd. Veelal werd daarom geen belasting over dat vermogen betaald. Het verbaast dan ook niet dat dit zogenoemde afgescheiden vermogen voor de Staat een doorn in het oog is. Om zicht te krijgen op afgescheiden vermogens wordt sinds jaar en dag in de aangifte inkomstenbelasting de vraag gesteld of de belastingplichtige betrokken is bij een dergelijk afgescheiden particulier vermogen. Volgens de wetgever kwalificeert het ten onrechte niet melden van betrokkenheid bij dergelijke rechtsvormen als het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting. Dit standpunt is echter discutabel. Dat geldt ook voor de fictie die sinds 2010 in de Wet Inkomstenbelasting is opgenomen en op grond waarvan afgescheiden vermogen eenvoudigweg aan de inbrenger wordt toegerekend en daarom in de aangifte inkomstenbelasting van de inbrenger moet worden aangegeven. Er wordt met andere woorden door de wetgever gedaan alsof de entiteit niet bestaat. Een standpunt dat zeer discutabel is. In het bijzonder voor de jaren vóór 2010. Bent u betrokken bij een afgescheiden vermogen en heeft u een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen om informatie te verstrekken ten aanzien van uw betrokkenheid daarbij? Neem dan contact met BeuneFaber Advocaten – Belastingkundigen op voor meer informatie.

Gevolgen van een onjuiste belastingaangifte

Als bewust onjuist aangifte wordt gedaan, worden meerdere strafbare feiten gepleegd, daaronder valsheid in geschrifte en witwassen. Het Openbaar Ministerie kan besluiten het onjuist doen van aangifte strafrechtelijk te vervolgen. Daartoe zal het Openbaar Ministerie moeten bewijzen dat bij het doen van onjuiste aangifte opzet of grove schuld kan worden verweten. Als het Openbaar Ministerie dat bewijs niet rond kan krijgen, zal de Belastingdienst de zaak bestuursrechtelijk afdoen. Daarbij zal de belasting die op grond van de wet nog kan worden geheven alsnog moeten worden betaald, vermeerderd met een boete. Als ten onrechte geen of te weinig inkomstenbelasting is afgedragen vanwege niet opgegeven buitenlands vermogen (dat wil zeggen box 3-vermogen, oftewel inkomen uit sparen en beleggen) kan de Belastingdienst een boete opleggen van maximaal 300% van de verschuldigde belasting. Bij overige heffingen, zoals vennootschapsbelasting en omzetbelasting, geldt een maximum boete van 100% van de verschuldigde belasting. Strafrechtelijke vervolging alsmede de maximale boete kunnen echter worden voorkomen door een beroep te doen op de inkeerregeling.

Wat is een inkeerregeling?

Bij een beroep op de inkeerregeling doet de belastingplichtige uit eigen beweging en tijdig alsnog aangifte dan wel wordt de eerdere onjuiste aangifte verbeterd. Zoals gezegd worden daarmee strafvervolging alsmede de eerdergenoemde maximale boetes voorkomen. Ook bij een beroep op de inkeerregeling moet echter de belasting worden betaald die nog kan worden geheven. Bovendien zal een beroep op de inkeerregeling niet kunnen voorkomen dat de Belastingdienst een boete oplegt. Die boete is echter aanmerkelijk lager dan de maximale boete die kan worden opgelegd als niet (tijdig) wordt ingekeerd. Op dit moment is de boete bij een tijdige inkeer voor buitenlands vermogen / box 3-vermogen vastgesteld op 120% van de verschuldigde belasting. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling echter afgeschaft voor wat betreft buitenlands vermogen / box 3-vermogen. Dat wil zeggen voor aangiften die ná 1 januari 2018 worden ingediend. Voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of ingediend hadden moeten worden, blijft de oude inkeerregeling gelden. Wilt u weten of u onjuist aangifte heeft gedaan en of u nog een beroep kunt doen op de inkeerregeling en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn? Neem dan contact met ons op.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte verbeteren?

Een beroep op de inkeerregeling klinkt misschien heel eenvoudig. Daarin schuilt echter meteen het gevaar. Een beroep op de inkeerregeling wordt namelijk niet zonder meer door de Belastingdienst gehonoreerd. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden riskeert men alsnog strafrechtelijke vervolging dan wel de maximale boete. Het gebruik maken van een inkeerregeling moet niet worden onderschat. Telkens blijkt dat men zich de consequenties van de inkeerregeling of een onjuist ingevulde aangifte inkomstenbelasting niet heeft gerealiseerd. Zo dient de aangifte inkomstenbelasting ook als grondslag voor vele sociale voorzieningen. Dat wordt veelal vergeten. Ook komt vaak voor dat het vermogen is geërfd. Volgens de huidige wetgeving mag de Belastingdienst dan zonder meer een aanslag erfbelasting opleggen. Dat is echter zeker geen uitgemaakte zaak.

Hulp bij corrigeren belastingaangifte

Ervaring leert ons dat het, ter voorkoming van verrassingen maar ook ter voorkoming dat ten onrechte te veel belasting betaald wordt, verstandig is zich voorafgaand aan een vrijwillige verbetering (inkeerregeling) te laten informeren door een advocaat. Wij adviseren alleen een advocaat te benaderen voor bijstand bij dit proces. Advocaten kunnen zich namelijk beroepen op hun verschoningsrecht. Op grond van het verschoningsrecht heeft een advocaat het recht geen antwoord te geven op vragen als hij/zij als getuige ondervraagd wordt. Dit geldt niet voor een (belasting)adviseur. Deze is bovendien op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) verplicht zwart vermogen aan de overheid te melden. Dat is van belang omdat ná die melding zeer waarschijnlijk geen beroep meer kan worden gedaan op de inkeerregeling.
Kortom, wilt u uw aangifte corrigeren en gebruik maken van een inkeerregeling, laat u dan goed voorlichten.

Heeft u hulp nodig of wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op.