Nieuwsbericht 22 augustus 2014

Art. 52a AWR: Informatiebeschikking

De laatste tijd komen er steeds meer uitspraken over het gebruik van art. 52a AWR. Recentelijk werd geoordeeld dat een informatiebeschikking beantwoord moest worden als de vragen voor meerdere jaren waren gesteld en nadien voor één van die jaren uitspraak op bezwaar was gedaan. Ingevolge lid 3 van het artikel zou dan de beschikking moeten vervallen, was het betoog van belanghebbende. Dat gold enkel voor het jaar waarop de uitspraak zag. Voor de andere jaren bleef de uitspraak in stand.

In RBDHA:2014:9666 kwam een ander vereiste voor toepassing van art. 52a AWR aan de orde. Een informatiebeschikking kan alleen worden uitgevaardigd als niet of niet volledig is voldaan aan limitatief opgesomde artikelen, waaronder art. 47 AWR. Belanghebbende had geantwoord op het verzoek om informatie en de Inspecteur kon niet aannemelijk maken dat het antwoord onjuist was. De Rechtbank overweegt: “Met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de door eiseres verstrekte informatie overweegt de rechtbank als volgt. Hetgeen verweerder op dit punt heeft aangevoerd, is onvoldoende voor de conclusie dat eiseres met haar in de brief van 7 augustus 2013 gegeven antwoord onjuiste dan wel onvolledige informatie aan verweerder heeft verstrekt.”. Eindoordeel is dan ook vernietiging van de informatiebeschikking.